ข้อกำหนด ISO9001:2015

ISO 9001:2015

มาตรฐานระบบจัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001 จึงกลายเป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทางไปสู่การค้าในระดับสากลอีกด้วย

มาตรฐานคืออะไร ?

มาตรฐานคือ ข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลหรือข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications) หรือวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป แล้วร่วมกำหนดเป็นเกณฑ์ข้อบังคับขึ้นมาหรือ นิยามคำจำกัดความคุณลักษณะเฉพาะ (Definition of Characteristics) ของสิ่งนั้น ๆ ที่จะทำใ้ห้เกิดความเชื่อมั่นว่า วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ขบวนการ หรือการบริการนั้น ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ดังนั้นมาตรฐาน (Standards) คือ ข้อตกลงหรือพันธะร่วมที่ยอมรับระหว่างผู้ผลิตกับผู้รับบริการ หรือเกิดจากเกณฑ์

์เฉลี่ยจากสมรรถนะของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน หรือ เกิดจากข้อกำหนดด้านวิธีการหรือการทำงาน (Procedure manual หรือ Work Instruction) นั้นเอง

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) เป็นองค์กรอิสระ (Non-govermential Organization) จัดตั้งขึ้นในปี คศ.1947 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวัสเซอร์แลนด์ มีสมาชิกกว่า 130 ประเทศทั่่วโลก มีพันธกิจ (Mission) ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานงานต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และพัฒนาความร่วมมือในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ อย่างครบวงจร

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) มีเชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า ISO เป็นภาษากรีก ซึ่งมีความหมายว่า "เท่าเทียมกัน" ดังเช่น "ISOMETRIC" ซึ่งมีความหมายว่า "วัดได้เท่ากันหรือขยาดเท่ากัน" หรือ "ISONOMY" ซึ่งหมายถึง "มีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย. เป็นต้น ดังนั้นคำว่า "ISO" จึงไม่ใช่คำที่ย่อมาจากชื่อเต็มขององค์กร

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (Internatioanl Organization for Standardization) ประสพความสำเร็จในการกำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ มากมาย ที่นานาประเทศนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการค้า อุตสาหกรรม และต่อผู้บริโภคเอง

มาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกองค์กร

ISO 9001 เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน สามารถนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ได้ และไม่มีขีดจำกัดว่าต้องใช้กับองค์กรการขนาดใหญ่ที่การลงทุนสูงและบุคลากรจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เทียบเคียงกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงได้

หลักการของการบริหารงานคุณภาพ มี 8 ประการ

 • การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)

 • ความเป็นผู้นำ (Leadership)

 • การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)

 • การบริการเชิงกระบวนการ (Process Approach)

 • การบริหารที่เป็นระบบ (System Approach)

 • การรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

 • การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)

 • ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationship)

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

 • มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

 • มีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น

 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม

 • เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น

 • มีระบบเอกสารที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

 • ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ

 • ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย

 • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

 • เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

Contact Infomation

Tel : +669 1779 1698 BOONPARVED

+668 6003 9922 BURANIMA

02-301-0779 OFFICE

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram
Business Consultant Services 2015 Co., Ltd.,
204/197 Lek Hok Subdistrict, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani 12000 

©2019 by bcs2015. Proudly created with Wix.com